Årsmöte

I februari månad har SSBTK årsmöte. Årsmöteshandlingar publiceras på hemsidan 2 veckor innan.

Årsmötet 2021 är inställt
Rådande pandemi omöjliggör genomförande av traditionella årsmöten. Med direktiv från närmsta beslutande klubb Svenska Terrierklubben och generell dispens från moderorganisationen Svenska Kennelklubben beslutar styrlsen SSBTK att skjuta på årsmötet 2021 till 2022.
Detta innebär att alla mandat förlängs ett år, förutsatt att:
– Klubben genomfört årsmöte 2020 där verksamhetsberättelsen för 2019 avhandlats.
– Revisorerna har lämnat en revisionsberättelse utan anmärkningar på styrelsens förvaltning under 2020.
Revisionsberättelse och ekonomisk redovisning kommer finnas tillhanda i februari 2021.

Styrelseprotokoll var beslut fattats finns att läsa här.

Gammal e-postadress?
Vi vill passa på att uppmana våra medlemmar att kontrollera sin registrerade e-postadress. Misstänker du att en gammal adress är registrerad – eller ingen alls uppdaterar du den hos skk medlemsservice som administrerar vår medlemslista: medlem@skk.se
Detta för att vi ska kunna delge viktig information rörande klubben. Vill du inte ha dessa utskick behöver du inte ange eller uppdatera din e-post.

Har du frågor?
Kontakta oss på: sekr.ssbtk@gmail.com

/Styrelsen SSBTK


Motioner
Motioner skall skickas till klubbens sekreterare och vara tillhanda senast 31 december. Tips på hur man skriver en motion hittar du nedan, informationen är hämtad från Svenska Kennelklubben och finns att läsa här.

Att skriva motioner
I början av året har de flesta av våra läns-, special- och rasklubbar sina årsmöten. Det är då som medlemmarna har en konkret möjlighet att påverka årets verksamhet genom att skriva motioner, som behandlas av årsmötet. I vissa klubbar är motioner sällsynta, andra kan få tillbringa många timmar av årsmötet med att behandla motionerna.

Motionsstopp
För att motionen ska behandlas av årsmötet ska den vara inkommen i rätt tid. När din klubb har motionsstopp framgår av stadgarna, men också i utlysandet av årsmötet ska det anges när sista motionsdag är, och vart de ska skickas. Motioner kan sändas in via såväl vanlig post som e-post. Om motionen sänds in via e-post måste dock originalet även skickas via vanlig post eller överlämnas personligen, motionen ska i dessa fall anses inkommen den dag e-postmeddelandet kom fram.

Behandling av motionerna
När motionen inkommit ska den behandlas av klubbens styrelse. Styrelsen ska fatta beslut om hur man anser att årsmötet ska behandla motionen. Man ska också avge ett yttrande som ger argument för det förslag man lämnar. Styrelsen kan föreslå mötet att:

– bifalla motionen, om man tycker att den är bra
– avslå motionen om man inte tycker förslaget är bra eller hållbart eller genomförbart
– anse motionen besvarad om det som tas upp i motionen redan görs eller är under arbete
– lämna motionen utan åtgärd om det som tas upp i motionen ligger utanför klubbens verksamhetsområde eller utanför årsmötets befogenhet

I det fall motionen innehåller flera olika yrkanden, kan styrelsen lämna olika yttranden för varje yrkande. Man kan alltså välja att föreslå styrelsen att bifalla ett yrkande, avslå ett annat och lämna ett tredje utan åtgärd.

Att skriva en motion
Ibland kommer det in motioner till klubbarna, som är skrivna så att det är näst intill omöjligt att förstå vad motionären egentligen vill, och det finns exempel på att motioner inte har tagits upp för att de saknat yrkanden eller på annat sätt inte varit korrekt formulerade. Det är egentligen inte så svårt att skriva en motion som är både korrekt och lättbegriplig. Följa bara följande enkla tips:

Rubrik – redan här ska du ange vad motionen handlar om
Brödtext – här förklarar du bakgrunden till ditt förslag, och argumenterar för din sak. Som regel vinner du på att formulera dig kort och kärnfullt!
Yrkande – motionen ska avslutas med ett konkret förslag, som årsmötet ska kunna säga ja eller nej till.

Exempel

Motion angående utdelning av vinnardiplom

Jyckeortens Kennelklubb började för några år sedan med utdelande av vinnardiplom till ägare av nyblivna champions. Detta är utmärkt, men varför begränsa det till bara utställnings- och lydnadschampion? Även agilitychampions, jaktchampions och andra borde väl uppmärksammas? Och kanske våra duktiga junior handlers?

Det vore också trevligt om diplomutdelningen kunde ske vid årsmötet. På så sätt kanske vi kan få fler årsmötesdeltagare?

Med hänvisning till ovanstående yrkar jag att vinnardiplomen hädanefter utdelas på årsmötet och att årsmötet ger styrelsen i uppdrag att undersöka vilka andra titlar eller utmärkelser som bör uppmärksammas

Jyckebo 080928 / Sara Nordin

Styrelsens yttrande över motionen:

Styrelsen för Jyckeortens kennelklubb delar motionärens åsikt att vinnardiplomet ska tilldels fler än idag. Däremot tycker vi att utdelningen även i fortsättningen ska ske på vår vinnargala i december.

Styrelsen föreslår årsmötet
– att avslå motionärens första yrkande
– att bifalla motionärens andra yrkande

Motionen ska vara underskriven av den eller de som står bakom den. Observera att en motion inte automatiskt får större tyngd bara för att den har många underskrifter!

Om en motion mailas eller faxas till styrelsen, måste det ändå skickas ett original per post (man kan naturligtvis lämna originalet personligen också) och på originalet ska samtliga motionärers namnteckning finnas.

På årsmötet
Samtliga motioner, med styrelsens yttrande, ska finnas i årsmöteshandlingarna.

På årsmötet ska alla inkomna motioner behandlas och beslutas om. I det fall flera motioner behandlar samma sak, kan årsmötet välja att behandla dessa i klump. Styrelsens förslag är alltid huvudyrkande, därför lämnas ordet först till styrelsens representant. Därefter får motionären yttra sig, och sedan lämnas ordet fritt, så att alla kan göra sin röst hörd. När argumenten är genomgångna fattar årsmötet beslut.

Om motionären under debatten bestämmer sig för att dra tillbaka motionen ska mötesordförande ställa frågan om någon annan vill väcka motionen.