Avelsstrategi (RAS)

De rasspecifika avelsstrategierna (RAS) är handlingsplaner för aveln inom en specifik ras. De beskriver både problem och starka sidor som kan finnas inom rasen och rymmer de avelsrekommendationer som rasklubbens uppfödare och medlemmar kommit överens om.

Svenska Kennelklubben arbetar tillsammans med specialklubbarna och rasklubbarna för att ta fram strategier för aveln inom vissa raser. Målet är att de hundar som föds upp ska vara friska och funktionella ur alla aspekter. Arbetet med RAS utgår från en beskrivning av nuläget och problemen som finns hos rasen i dag. Hänsyn tas bland annat till hundarnas hälsa, mentalitet och exteriör. Strategin beskriver också vilka målsättningar som finns, hur målen ska nås och när.

RAS är en handlingsplan med ambitionen att hjälpa uppfödaren med en god och långsiktig hållbar avel. Tanken är även att RAS-dokumentet i första hand ska vara en vägledning och riktlinje för uppfödarna, men det tjänar också som en konsumentupplysning för den som har planer på att köpa hund. Staffordshire bullterrierns senaste RAS 3.0 fastslogs 2020, och du kan läsa den här.

Om du har frågor och funderingar kring RAS, så tveka inte att kontakta oss i UK: avel.ssbtk@gmail.com