FAQ om index hos staffordshire bullterrier

FAQ om index hos staffordshire bullterrier

Här kommer några av de vanligaste frågorna vi i UK fått angående index för vår ras. Svaren är framtagna tillsammans med Sofia Malm. Har du fler frågor, kontakta oss gärna på avel.ssbtk@gmail.com. Inga frågor är för dumma!

Varför har vi blivit tilldelade HD/ED-index from 1 januari 2018?
Staffen har en hög andel röntgade individer och en stor andel av dessa är röntgade med dysplasi i någon form. Det gör att index skulle vara ett värdefullt redskap i det fortsatta framtida arbetet med HD/ED.

Vad kostar det?
Index är gratis och innebär konkret att det finns en flik/knapp i SKKs avelstjänst Avelsdata där index-värdet finns för varje individ och man kan använda detta om man vill göra t.ex. en provparning mellan två individer.

Innebär införande av index per automatik införande av hälsoprogram nivå 2?
Nej, det blir inga förändringar utan vi behåller hälsoprogram nivå 1 dvs central registrering. Det kommer alltså inte bli krav på ”känd status”. Det finns ingen anledning att ansöka om hälsoprogram nivå 2, då detta inte är något som efterfrågas av uppfödarna eller som är motiverat på annat sätt. Staffarna har en kort ”tradition” av röntgen men har på bara något decennium uppnått en så hög röntgenfrekvens att vi nu blir erbjudna index, vilket är glädjande och visar att vi har ansvarstagande uppfödare som är kompetenta att ta egna beslut och visar också att det fungerar utmärkt att åstadkomma skillnader i avelsarbetet utan krav på t.ex. känd status. HD/ED-röntgen skall fortsätta vara ett frivilligt redskap för uppfödarna att använda i framtiden.

Hur fungerar det om jag vill använda en utländsk hane till min tik?
Det går alldeles utmärkt precis som tidigare, men du kommer inte kunna använda index för just den parningen. Index för kullen kan endast beräknas om båda föräldradjuren har röntgenresultat avlästa av SKK och därmed ett index publicerat i Avelsdata.

Vad händer om jag parar två oröntgade hundar?
Det händer ingenting. Index är ett frivilligt verktyg för uppfödare som HD/ED-röntgar sina djur. För uppfödare som inte röntgar blir det ingen förändring.

Kommer jag inte kunna importera avelsmaterial om vi inför index?
Jo det kommer gå utmärkt, precis som tidigare. En hund som importeras, som själv är oröntgad, kommer inte få ett index förrän individen antingen själv röntgas eller får ett visst antal släktingar eller egna avkommor som röntgas. Index är ju en beräkning utifrån släktbild och inte på individnivå.

Jag har precis börjat HD-röntga mina avelsdjur. Hur kommer index se ut för dessa när de har så lite röntgade släktingar?
Inledningsvis kommer deras indexvärden att vara mer osäkert skattade än för hundar med mer information om HD-/ED-status hos släktingar. Relativt snart kommer dock röntgade avkommor till avelsdjuren att bidra med information som ger en säkrare bild av dina hundars nedärvningsförmåga. I början får du alltså gå mer på individens eget röntgenresultat precis som man gör nu utan index, dvs använda så mycket friröntgat som möjligt för att förbättra HD/ED-frekvensen.

Om man vill förbättra HD i sin avel skall man göra kombinationer som har ett index över 100. Men vad händer om jag gör en parning med index under 100?
Om du gör en provparning i Avelsdata och denna ger ett index under 100 kommer det dyka upp en ”varningstriangel” som talar om detta. Denna varningstriangel är endast informativ och finns bara i provparnings-verktyget och ingen annanstans. Index är ett verktyg för att förbättra HD/ED-frekvensen i sin avel – men som uppfödare finns många fler och viktiga parametrar att ta hänsyn till. Alla uppfödare har en tanke bakom sin kombination och det ”händer” ingenting om man gör en kombination med index under 100. Index-talet skall bara ses som ett hjälpmedel – för de som vill använda det. Alla kombinationer som görs har naturligtvis inte HD/ED i största fokus.

Kommer införande av index leda till fler anmälningar till Länsstyrelsen om man avlar på C-höfter?
Nej, snarare tvärtom. Jordbruksverket har i den inledande diskussionen med SKK signalerat en positiv syn på index och är just nu på gång med utformandet av den nya djurskyddslagen som förväntas träda i kraft nästa år. Om man gör en kombination med en C-höft där index blir över 100 dvs förväntas förbättra HD-kvaliteten i rasen kan knappast tolkas som ”ökad risk” för HD och validiteten i en eventuell anmälan försvinner därmed.
Det är av yttersta vikt att kunna använda så stor del som möjligt av vår C-höftspopulation, för att bibehålla genetisk variation och arbeta med andra rasbundna sjukdomar, utan att riskera att bli anmälda och få avelsförbud för att man använt en C-höft i avel.