Stadgar

Stadgar för Svenska Staffordshire Bullterrier Klubben

Antagna vid årsmöte 2013-02-24, Fastställda av Svenska Terrierklubben att gälla från och med 2013-07-01

Inledning
Svenska Staffordshire Bullterrier Klubben (SSBTK) ingår som rasklubb i specialklubben Svenska Terrierklubben (SvTek) som i sin tur är en av medlemsorganisationerna under Svenska Kennelklubben (SKK). SKK är det centrala organet och Hundägarnas Riksorganisation. Rasklubben ska som sådan arbeta för SKK och medlemsorganisationernas gemensamma mål samt specifikt för Staffordshire Bullterrier.
Utöver dessa stadgar gäller också SvTek:s stadgar samt i tillämpliga delar stadgar för SKK och av SvTek och av SKK utfärdade bestämmelser och föreskrifter. SSBTK:s stadgar ska fastställas av SvTek.

§ 1 MÅL
SSBTK, som är en ideell förening, har till mål att inom ramen för SvTek:s stadgar tillvarata specifika intressen för Staffordshire Bullterrier genom:
*Att väcka intresse för och främja avel av mentalt, fysiskt sunda och exteriört fullgoda rasrena hundar
*Att bevara och utveckla rasens specifika egenskaper samt verka för utveckling och praktiskt bruk av dessa
*Att informera och sprida kunskap om rasens beteende, dess fostran, utbildning och vård
*Att bevaka och arbeta med frågor som har ett rasspecifikt intresse för hundägaren och hundägandet
*Att skapa och vidmakthålla goda relationer mellan omvärlden, hundägaren och hundägandet.

§ 2 VERKSAMHET
För att nå uppsatta mål ska SSBTK:
*Informera och sprida kunskap om SSBTK – dess mål, organisation och arbetsformer
*Informera om Staffordshire Bullterrier och dess användningsområden
*Lämna information och råd i avelsfrågor i enlighet med av SvTek och SKK upprättade riktlinjer
*Aktivt följa den kynologiska utvecklingen för Staffordshire Bullterrier inom och utom landet
*Utbilda hundägare och hundar så att hundarnas rasspecifika egenskaper kan komma till användning
*Anordna verksamheter i enlighet med SvTek:s direktiv
*Stödja och medverka i SvTek:s och SKK:s forskningsarbete
*Delta i samråd inom och utom SKK-organisationen.

§ 3 MEDLEMSKAP
Enskild person kan bli medlem i SSBTK. Styrelsen beviljar medlemskap. Beslut om medlemskap kan inom ett år upphävas av SKK:s Centralstyrelse.
Årsmötet kan, efter förslag från styrelsen kalla den som på ett förtjänstfullt sätt främjat klubbens syften till hedersmedlem.
Medlemskap upphör om medlem begär utträde, om medlem underlåter
att betala föreskriven medlemsavgift eller blir utesluten ur någon del av SKK-organisationen i enlighet med SKK:s stadgar. Medlem som uteslutits kan inte åter antas som medlem utan tillstyrkan från SKK:s Disciplinnämnd.
Medlem skall följa klubbens stadgar, utfärdade bestämmelser och föreskrifter.
Medlem skall också i enlighet med beprövad erfarenhet vårda den/de hund/hundar han/hon har tillsyn över så att varje enskild hund får sitt specifika omhändertagande, så någon befogad anmärkning mot hundhållningen inte kan göras av kennelkonsulent eller annat behörigt kontrollorgan. Medlem som bedriver uppfödning och försäljning av hundar eller mottar hundar till inackordering, dressyr eller trimning skall särskilt följa SKK:s bestämmelser i dessa avseenden och underkasta sig den kontroll som SKK och myndigheter föreskriver.
Person anställd inom någon del av SKK-organisationen kan inte väljas som ledamot eller suppleant av styrelse, kommitté eller motsvarande för den del av organisationen anställningen avser.

§ 4 MEDLEMSAVGIFT
Medlemsavgiftens storlek beslutas av ordinarie årsmöte. Om flera personer i samma hushåll är medlemmar i klubben behöver endast en av dessa betala hel medlemsavgift. Övriga medlemmar betalar av årsmötet fastställd familjemedlemsavgift. Familjemedlem erhåller inte klubbens publikationer.

Valpköparmedlemskap kan lösas för ny medlem, för ett år och betalas av uppfödaren. Valpköparmedlemskapets storlek beslutas av ordinarie årsmöte.

Utlandsmedlemmar erlägger en högre medlemsavgift som beslutas av ordinarie årsmötet. Familjemedlem till utlandsboende betalar samma avgift som i Sverige boende familjemedlem.
Hedersmedlem är befriad från medlemsavgift men har samma rättigheter och skyldigheter som helbetalande medlem.

§ 5 VERKSAMHETSÅR OCH MANDATPERIOD
Klubbens verksamhets– och räkenskapsår skall vara kalenderår. Med mandatperiod avses i dessa stadgar för de personer som väljs enligt stadgarna: tiden från det årsmöte, vid vilket valet skett, till och med nästkommande årsmöte eller till och med det årsmöte som mandatperioden avser.
Person, vars medlemskap upphört kan inte kvarstå som förtroendevald.

§ 6 ORGANISATION
Klubbens angelägenheter handhas av årsmöte och en av årsmötet vald styrelse.
För bedrivande av lokal verksamhet kan aktivitetsgrupper bildas efter beslut av medlemmar inom ett lokalt område och efter godkännande av klubbstyrelsen. Styrelsen beslutar om aktivitetsgruppens organisation och arbetsformer.

§ 7 ÅRSMÖTE
Mom. 1 Årsmöte, ordinarie och extra
Ordinarie årsmöte skall hållas årligen före februari månads utgång. Kallelse till ordinarie årsmöte skall utfärdas av styrelsen och delges medlemmarna senast tre veckor före mötet genom meddelande i SSBTK:s medlemstidning Stafetten eller på annat likvärdigt sätt.
Extra årsmöte skall hållas på kallelse av styrelsen, eller när klubbens revisorer så begär, eller när minst en fjärdedel av klubbmedlemmarna skriftligen begär detta för uppgivet ändamål.
Om extra årsmöte begärts skall detta hållas inom 60 dagar. Kallelse till extra årsmöte ska utfärdas av styrelsen och skall delges medlemmarna per post, senast tre veckor före mötet. I kallelsen ska bifogas handlingar i det eller de ärenden som ska behandlas.

Tid och plats för ordinarie och extra årsmöte, bestäms av styrelsen.

Mom. 2 Dagordning
Ordinarie årsmöte öppnas av styrelsens ordförande eller, om denne inte är närvarande, av styrelsens vice ordförande.
Årsmöte avslutas av styrelsens ordförande eller, om denne inte är närvarande, av årsmötets ordförande.
Vid ordinarie årsmöte skall följande ärenden förekomma:
*Justering av röstlängden
*Val av ordförande för mötet
*Styrelsens anmälan om protokollförare vid mötet
*Val av två justerare tillika rösträknare, som tillsammans med mötesordföranden ska justera protokollet
*Beslut om närvaro- och yttranderätt förutom av klubbens medlemmar och personer enligt § 7mom. 4
*Fråga om mötet blivit stadgeenligt utlyst
*Fastställande av dagordningen
*Styrelsens årsredovisning, balans- och resultatredovisning samt
redogörelse för arbetet med avelsfrågor samt revisorernas berättelse.
*Fastställande av balans- och resultaträkning samt beslut om enligt dessa uppkommen vinst eller förlust
*Styrelsens rapport om de uppdrag föregående årsmöte uppdragit till styrelsen att genomföra
*Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
*Beslut om styrelsens förslag till:
*Verksamhetsplan
*Avgifter för kommande verksamhetsår
*Rambudget
*Beslut om antal ordinarie ledamöter samt suppleanter för nästkommande verksamhetsår
*Val av ordförande, ordinarie ledamöter och suppleanter i styrelsen enligt § 8 samt beslut om suppleanternas tjänstgöringsordning
*Val av två revisorer och två revisorsuppleanter enligt § 9 i dessa stadgar.
*Val av valberedning enligt § 10 i dessa stadgar.
*Beslut om omedelbar justering av punkterna 13 – 16
*Övriga ärenden som av styrelsen hänskjutits till årsmötet eller som senast 31 december året innan ordinarie årsmöte, anmälts till styrelsen (motioner). Anmälan av sådant ärende skall vara skriftlig. Till ärendet skall styrelsen för behandling av årsmöte avge utlåtande och lämna förslag på beslut.

Väcks vid ordinarie årsmöte förslag i ett ärende som inte finns medtaget under punkt 18 kan, om årsmötet så beslutar, ärendet tas upp till behandling men inte till beslut.

Mom. 3 Röstning
Vid årsmöte äger varje medlem yttrande-, förslags- och rösträtt från det år under han/hon fyller 16 år. För rösträtt på årsmötet krävs bokfört medlemskap i SSBTK senast sista vardagen innan mötesdatum. (Antagna vid årsmöte 2014-02-08. Fastställda av Svenska Terrierklubben att gälla från 2014-12-06)

Röstning med fullmakt är inte tillåten. Röstning ska som regel ske öppet. Röstning vid val skall ske med slutna sedlar om någon begär detta. I annat ärende än val kan röstning ske med slutna sedlar om någon så yrkar och om mötet så beslutar.

Som mötets beslut gäller den mening som erhåller högsta röstetal utom i fråga där annat stadgas. För beslut fordras enkel majoritet av de avgivna rösterna. Vid lika röstetal i ärenden där röstning sker öppet gäller den mening som biträds av tjänstgörande ordförande under förutsättning att denne är medlem. I annat fall avgörs ärendet genom lottning. Om vid röstning med slutna sedlar röstetalet blir lika, avgörs ärendet genom lottning.

Eventuell reservation mot mötets beslut i ett ärende skall lämnas skriftligt. Den skrivna och undertecknad reservationen ska vara inlämnad till mötesordföranden och av denne anmälas innan mötet förklaras avslutat

Mom. 4 Närvarorätt
Vid årsmöte har följande personer rätt att närvara och rätt att yttra sig, men ej rätt att delta i beslut. De har också rätt att i protokollet få antecknat en mot beslut avvikande mening:
*Ledamot och/eller suppleant av SKK:s Centralstyrelse eller annan av Centralstyrelsen utsedd person
*SKK:s verkställande direktör
*Ledamot och/eller suppleant i SvTek:s styrelse
*Av årsmötet vald ordförande
*Av årsmötet valda revisorer och revisorsuppleanter

Är någon av ovan nämnda personer medlem gäller för denne samma som för annan medlem.

Mom. 5 Motioner och ärenden
Motion som medlem önskar få behandlad vid ordinarie årsmöte ska skriftligt avlämnas till styrelsen senast 31 december året innan årsmöte hålls.
Styrelsen skall med eget yttrande överlämna motionen till årsmötet.
Väcks vid ordinarie årsmöte förslag i ett ärende, som inte har inkommit i den ordning som stadgas under punkt 18, övriga ärenden, kan om mötet så beslutar, ärendet tas upp till behandling men inte till beslut.
Vid extra årsmöte får till avgörande endast upptas ärende som angetts i kallelsen.

§ 8 STYRELSE
Förvaltningen av klubbens angelägenheter handhas av, en av årsmötet vald styrelse.
Mom. 1 Styrelsens organisation
Styrelsen består av ordförande samt 4 – 8 ordinarie ledamöter samt om årsmötet så beslutar av 2 suppleanter enligt § 7, mom 2, punkt 13. Antalet ordinarie ledamöter, förutom ordförande, ska vara jämnt till antalet.

Ordinarie årsmöte väljer ordförande för ett år, övriga ledamöter för två år, där halva antalet väljs varje år. Suppleanter väljs för ett år.
Suppleant tjänstgör i den ordning röstetalet vid klubbmötet visar, eller om röstetal saknas, enligt beslut av årsmötet. Till ordinarie ledamot och suppleant i styrelsen kan endast väljas den som är medlem i klubben.

Styrelsen utser inom sig vice ordförande samt inom eller utom sig sekreterare och kassör. Styrelsen har rätt att till sig adjungera en eller flera personer. Sådan adjungerad person har yttranderätt men inte rätt att delta i beslut.
Styrelsen får inom sig utse ett arbetsutskott (AU) samt inom eller utom sig kommittéer eller arbetsgrupper för att handlägga av styrelsen angivna arbetsuppgifter.
Styrelsen utser inom eller utom sig personer som var och en för sig eller i förening har rätt att teckna klubbens firma.
Styrelsen sammanträder efter kallelse av ordföranden eller vid förhinder för denne av vice ordföranden.

Styrelsen skall sammanträda minst fyra gånger per kalenderår. Vid sammanträde skall protokoll föras.
Styrelsen är beslutför då samtliga ledamöter är kallade och fler än hälften av ledamöterna, inklusive tjänstgörande suppleanter, är närvarande vid sammanträdet. Som styrelsens beslut gäller den mening som erhållit flest röster. Vid lika röstetal gäller den mening som stöds av tjänstgörande ordförande.

Mom. 2 Styrelsens uppdrag
Styrelsen ska, förutom vad som sägs i dessa och SvTek:s stadgar samt i SKK:s stadgar, bland annat:
Ansvara för rasens avelsfrågor i enlighet med av SvTek och SKK upprättade riktlinjer
Bereda ärenden som skall behandlas av årsmötet
Verkställa av årsmötet fattade beslut
Ansvara för klubbens tillgångar, arkiv och korrespondens
Avge årsredovisning inklusive redogörelse för arbetet med avelsfrågor till ordinarie årsmöte
Senast fyra veckor före ordinarie årsmöte avlämna styrelsens årsredovisning med balans- och resultaträkningar till revisorerna
Upprätta verksamhetsplan för kommande verksamhetsperiod
Avge yttrande över av SvTek till klubben hänskjutna ärenden
Följa de anvisningar som lämnas av SvTek
Senast en månad efter ordinarie årsmöte lämna SvTek uppgift om styrelsens sammansättning och om viktigare funktioner utanför styrelsen
Utse delegater till SvTek:s fullmäktigemöte i den ordning som SvTek:s stadgar föreskriver
I övrigt sköta SSBTK:s angelägenheter.

§ 9 REVISORER
Klubbens balans- och resultaträkning samt styrelsens förvaltning av klubbens angelägenheter skall årligen granskas av de av årsmötet utsedda revisorerna.
Revisorer och revisorsuppleanter väljs för en tid av ett år. Med ett år menas tiden från det årsmöte då val skett till och med det därpå kommande ordinarie årsmötet.
Klubbens räkenskaper skall tillsammans med förvaltningsberättelse överlämnas till revisorerna senast fyra veckor före ordinarie årsmöte. Revisorernas berättelse skall vara styrelsen tillhanda senast två veckor före ordinarie årsmöte.
Ordinarie revisorer skall tillställas protokoll från styrelsens sammanträden.
Ordinarie revisorer har rätt att begära att få närvara vid styrelsens sammanträde.
Revisorerna har rätt att yrka att ett extra årsmöte ska hållas.

§ 10 VALBEREDNING
Av årsmötet utsedd valberedning skall förbereda de val som stadgemässigt skall ske vid ordinarie årsmöte.
Valberedningen skall bestå av tre ledamöter varav en sammankallande. Mandatperioden för sammankallande skall vara ett år och för övriga två år. Sammankallande samt en ledamot skall väljas vid varje årsmöte.
Efter beslut från styrelsen kan valberedningen beredas tillfälle att närvara vid styrelsesammanträde. Valberedningens sammankallande skall få protokoll från styrelsens sammanträden.

§ 11 PROTOKOLL
Protokoll skall föras vid årsmöte samt vid styrelsens sammanträden. Protokollen skall återge de ärenden som behandlats och de beslut som fattats och skall vara justerade av tjänstgörande ordförande och av vald eller valda justeringsmän. Protokollen ska vara tillgängliga för medlemmarna. Protokollen skall arkiveras på betryggande sätt.

§ 12 DISCIPLINÄRENDEN
För disciplinärenden och dess handläggning gäller SKK:s stadgar.

§ 13 FORCE MAJEURE
Om SSBTK på grund av omständighet som klubben inte kunnat råda över, såsom arbetskonflikt, myndighetsbeslut, naturkatastrof, eldsvåda, fel eller försening i leveranser från leverantör eller liknande omständigheter, inte kan genomföra evenemang inom sin klubbverksamhet på sätt som planerats, är klubben inte skyldig att återbetala erlagda avgifter som avser sådant evenemang.
SSBTK har således rätt att behålla del av eller hela den avgift som inbetalats för icke genomfört evenemang till täckande av uppkomna kostnader. Klubbens beslut att behålla inbetald avgift kan överklagas till SKK:s Centralstyrelse. På motsvarande sätt har SSBTK rätt att begära betalning av avgift för icke genomfört evenemang av den som inte redan erlagt avgiften.
SSBTK svarar inte för skador, direkta eller indirekta kostnader som någon åsamkas på grund av icke genomfört evenemang. Inte heller förtroende­vald, tjänsteman eller funktionär inom klubben som fattat beslut om sådant evenemang, svarar för skador eller direkta eller indirekta kostnader.

§ 14 STADGEÄNDRING
Förslag till ändring av dessa stadgar skall senast 31 december året innan ordinarie årsmöte hålls inges till styrelsen som däröver till årsmötet avger yttrande.
Beslut om ändring av stadgarna fattas av årsmötet. För sådant beslut krävs antingen att det stöds av tre fjärdedelar av de mötesdeltagare som deltar i beslutet vid ett ordinarie årsmöte eller att likalydande beslut fattas med enkel majoritet vid två på varandra följande årsmöten varav minst ett skall vara ordinarie.

Klubbens stadgar jämte ändring av dessa skall fastställas av SvTek.

§ 15 UPPHÖRANDE AV KLUBBEN
Beslut att hos SvTek begära få upphöra som rasklubb i SvTek fattas vid årsmöte.
För att beslut om upplösning skall vara giltig skall detta fattas av två på varandra följande årsmöten, varav minst ett ordinarie och på det senare årsmötet ha biträtts av minst tre fjärdedelar av de röstande.
Upplöses klubben som medlemsorganisation i SvTek skall klubbens tillgångar och arkiv överlämnas till SvTek att användas på sätt som sista årsmötet beslutar i enlighet med dessa stadgars mål- och verksamhetsparagrafer 1 och 2.