Allergi

Allergi är ett samlingsnamn på överkänslighetsreaktioner orsakade av en ”felprogrammering” i kroppens adaptiva immunförsvar. Benägenheten att bilda felaktiga immunreaktioner mot olika proteiner är ärftlig, men även miljöfaktorer spelar in. På senare år har den sk Hygienhypotesen vunnit allmän acceptans, där forskningsresultaten i korthet visar att allergier ökar när barn och djur växer upp i sterila bakteriefattiga miljöer vilket gör att immunförsvaret inte utvecklas på rätt sätt. Hälsoenkäter och försäkringsstatistik visar att bull&terrier-raserna, där staffordshire bullterriern ingår, är överrepresenterade när det gäller allergier hos hund. Man kan, förenklat, tala om tre huvudtyper av allergi hos hundar:

Atopi
Atopisk reaktion orsakas av partiklar som svävar omkring fritt i luften. Hos hund är atopisk dermatit, dvs hudreaktion vanligast. Hos människa är däremot atopisk astma, dvs luftrörsreaktion vanligast. Vanliga allergen som kan framkalla atopisk dermatit hos hund är olika typer av kvalster (t.ex. damm och mögel) och pollen. En atopisk hund reagerar ofta med symtom från kroppens slemhinnor, såsom rinnande ögon, flytningar från urinrör och klåda på hud och framförallt tassar. Atopi, och foderallergi som beskrivs nedan, orsakas av en sk Typ 1-reaktion där antikroppar av typen IgE korsbinder till ett antigen (t.ex. kvalsterprotein) och utlöser en inflammatorisk reaktion i vävnaden genom att aktivera immunceller, i huvudsak mastceller, som framförallt finns i hud och slemhinnor. Atopisk dermatit behandlas vanligen med kortison, beroende på svårighetsgrad antingen lokalt med salvor och sprayer, eller systemiskt i form av sprutor eller tabletter.

Foderallergi
Foderallergi orsakas av överkänslighet mot olika proteiner i hundens foder. Vanligen visar en hund med foderallergi symtom från magen och/eller tarmkanalen men även hudsymtom i form av bulor eller knottror i huden kan ses liksom matt och glanslös päls. Observera att en hund inte kan vara ”känslig” mot högt proteininnehåll i foder eller t.ex. spannmål, utan att det högst sannolikt rör sig om allergi. Ett vanligt tecken på foderallergi är också att hunden fiser mycket, då tarmkanalen är inflammerad och har en obalanserad tarmflora tillföljd av den allergiska reaktionen i tarmen. Om en hund utvecklar allergi mot födoämnesprotein, blir den symtomfri så länge man ger ett foder som inte innehåller proteintypen. Det finns också sk ”allergi-foder” som innehåller hydrolyserade (sönderslagna) proteiner som inte kan kännas igen av kroppens immunförsvar.

Kontaktallergi
Kontaktallergi är en lokalt uppträdande form av överkänslighet. En exponerad kroppsdel eller ett hudområde reagerar negativt vid direkt kontakt med material i omgivningen, exempelvis underlaget som hunden ligger på, en matta inomhus eller vissa växter i en gräsmatta som hunden går på. Den utsatta kroppsdelen kliar intensivt och huden blir röd, även sk urtikaria, nässelutslag, kan uppstå. Gräs, giftiga färgämnen i textilier och nickel i spännen på halsband är vanliga ämnen som kan orsaka kontaktallergiska reaktioner. Kontaktallergi är orsakad av en annan överkänslighets-mekanism än atopi och foderallergi, en sk typ 4-reaktion (fördröjd överkänslighetsreaktion).

Symptom på allergi

  • Svampinfektioner i öron och tassar
  • Öroninflammationer, återkommande
  • Hudklåda
  • Rinnande ögon
  • Urinvägsinfektioner, återkommande
  • Röda kliande tassar (mellan tårna och trampdynorna)
  • Furunkulos (djup hudinfektion, ofta i hundens tassar)
  • Diarreér
  • Gasig mage
  • Matt, glanslös päls

Om din hund har något eller flera av ovanstående symtom kan detta bero på allergi av någon typ, och det kan vara klokt att låta en veterinär göra en bedömning om eventuell allergiutredning. Vänd dig gärna till en veterinär med specialistkompetens i dermatologi, läran om hudens sjukdomar, där allergi ingår.

Pågående forskning
2013 rekryterades uppfödare av staffordshire bullterrier till den sk Premunestudien (se länk nedan), vars hypotes var att administrering av ett bakteriellt protein i valpstadiet skulle skydda hunden för att utveckla allergi, genom en tidig stimulering av immunförsvaret.
Resultatet blev katastrofalt – 28 % av staffarna i studien blev diagnosticerade med atopi (atopisk dermatit och/eller foderallergi), och studien avbröts i förtid (slutpublikation 2016) då det inte var någon skillnad mellan gruppen som fått bakterieproteinet och kontrollgruppen.

I dagsläget pågår en studie vid SLU om atopisk dermatit, där staffen är en av huvudraserna i studien. Studien vill gärna ha in blodprov från fler staffar! Läs mer här om hur du kan bidra.

Avelsrekommendationer
Man vet att allergi är ärftligt, men arvsgången är komplex och polygen, dvs orsakas av många olika gener i samverkan. En allergisk individ bör aldrig användas i avel, då risken är stor att avkommorna också kommer drabbas. Enligt veterinär Kerstin Bergvall, specialist inom dermatologi, har det i publicerade studier visat sig att chansen är 65 % att avkomman blir allergisk om båda föräldrarna är allergiska. Om en förälder är allergisk är chansen 21-56 %.

Rasklubben har tagit fram följande mål och strategier, som du kan läsa mer om i RAS-dokumentet (se länk nedan) för att bekämpa problemen med allergier i rasen.

Mål:
– Att öka kartläggningen av sjukdomsprevalensen inom rasen.
– Att bidra till aktuella forskningsprojekt om atopi, genom blodprover från drabbade individer och friska kontroller.
– Öka kunskapsläget om atopi, så att symtomen på sjukdomen inte normaliseras eller bagatelliseras.

Strategi:
– att öka användningen av äldre avelsdjur med utvärderade avkommor.
– bibehålla en låg inavelsgrad (i e individuella parningar helst 0% och absolut inte över 6,25%).
– avelsdjurens avkommor bör utvärderas innan de åter går i avel (exempel på
utvärderingsformulär för uppfödare kommer publiceras på hemsidan inom kort)
– innan en individ tas i avel bör en kartläggning av familjebilden göras:
1. Har individen syskon, föräldrar eller släktingar med allergi?
2. Har individen tidigare lämnat allergi?
3. Har individen själv symtom som indikerar allergiska problem?
– individer med känslig mage, mag-tarm-problem med ökad gasbildning,
återkommande urinvägsinfektioner, återkommande svampinfektioner i tassar och
öron, klåda, håravfall, hotspots, furunklar eller utslag skall ej användas i avel.
– uppmana ägare till atopiska individer att lämna blodprov till pågående forskningsprojekt, information om detta skall löpande spridas i rasklubbens kommunikationskanaler.
– uppmana ägare till staffar, med av veterinär diagnosticerad allergi, att rapportera in
till rasklubbens hälsoformulär, för kartläggning och uppbyggnad av statistiskt underlag för framtida forskning.

Läs mer om allergi
RAS (Rasspecifik AvelsStrategi) – avsnittet om allergi hittar du på sidan 12

Hemlagad mat minskar risken för allergi – artikel från Hundsport Special

Atopisk dermatit hos hund – artikel om Kerstin Bergvalls forskning

Atopisk dermatit – kandidatuppsats om atopisk dermatit i form av litteraturstudie

När immunförsvaret gör misstag – om atopi hos hund – översiktsartikel från SLU

Premunestudien – studie om allergivaccinering på staffar

Har du en staff med konstaterad allergi?
Glöm inte att rapportera in diagnosen i rasklubbens hälsoformulär! Hälsoformuläret samlar statistik kring sjukdomar som inte registreras officiellt någon annanstans, i syfte att öka kartläggningen och upprätta underlag för framtida forskning kring dessa sjukdomar.

Lämna ett svar