Uppfödarkommittén

Hej och Välkommen till Uppfödarkommitténs flik!

Uppfödarkommittén består sedan 2016 av Emma Josefsson (sammankallande), Åsa Lowejko och Malin Ask. Om du klickar på namnen kommer du till våra presentationer!

Du är alltid välkommen att kontakta oss i stort och smått när det gäller avel och uppfödning på avel.ssbtk@gmail.com


Information om införande av HD/ED-index för vår ras

INFORMATION FRÅN UK ANG INDEX 17-07-06

Staffordshire bullterrier blev av SKK under våren 2017 erbjuden att få tilldelat HD/ED-index. Anledningen till att vi blev erbjudna index beror på att vi har ett stort antal röntgade hundar och att en majoritet av dessa är behäftade med dysplasi i någon form. Index är ett avelsverktyg som kan användas för att förbättra genetiska egenskaper i en vald population. Inom lantbruket används t.ex. index för att öka mjölkproduktion hos kor. Index är också välanvänt inom den moderna sporthästaveln och bevisat effektivt som selektivt avelsverktyg. I korthet innebär index att man tar hänsyn till familjebilden och inte bara den enskilda individens egenskaper, när det gäller egenskaper som nedärvs multifaktoriellt som t.ex. HD.

UK hade tidigare förankrat frågan genom ett antal uppfödarmöten under 2015-2016. Vi har också delgett information om index via nyhetsutskick, hemsida och facebooksida. Under 2016 arrangerades två föreläsningar om index – en av Katja Nilsson på SLU och en av Sofia Malm, som är SKKs genetisk sakkunniga och ansvarig för index-arbetet hos SKK.

När vi fick konkret förfrågan om att tilldelas index from 1 januari 2018 gav styrelsen i uppdrag åt UK att försöka förankra frågan på bredare front, detta eftersom uppslutningen till de fysiska mötena varit tämligen skral.

Under våren efterlyste därför UK medlemmarnas input i frågan, vi fick flera mail och stort engagemang från uppfödare och medlemmar. Ett FAQ med de vanligaste frågorna och svaren publicerades på hemsidan, vilket uppskattades av många.

Generellt kan man säga att de som uttryckt sig positivt för index är de uppfödare/medlemmar som aktivt arbetar med röntgen som redskap i sitt avelsarbete. Det löper också en stor parallell diskussion om 1) huruvida röntgen är ett rättvisande verktyg gällande HD/ED och 2) om individen lider av sin dysplasi eller ej.

Index är en stor och viktig fråga, vi i UK har kämpat för att nå ut till alla medlemmar och i år testat att ha ”nätdialog” via mail istället för fysiska möten. Resultatet är både positivt och negativt. Det positiva är att fler har engagerat sig och hört av sig till UK, superbra! Det negativa är att många missuppfattningar lätt får fäste i ”cyberspace” och UK upplever att det många av dessa fall varit svårt att nå ut med korrekt information i frågan.

Många trodde t.ex. att index skulle innebära krav på känd status, och att kombinationer som inte tillämpade index skulle märkas upp med varningstrianglar på Hunddata. En skrivelse mot index, med ett stort antal namnunderskrifter, lämnades in till UK samt SvTek och detta gjorde att nej-rösterna fick en majoritet. Här kan du läsa skrivelsen tillsammans med våra kommentarer.

Mot bakgrund av ovanstående valde rasklubben att tacka nej till index. Nu väntar vi på formellt beslut från SvTek och SKK.

Vi låter informationen om index stå kvar under UKs flik på hemsidan, gå gärna in och kika på denna om ni har funderingar kring index. Det går förstås utmärkt att kontakta oss i UK direkt på mail avel.ssbtk@gmail.com.


Vi i UK vill rikta ett stort tack till alla er medlemmar som engagerat er i frågan, och sätter stort pris på detta!

Vi önskar er en härlig sommar!
Hälsningar,
Emma Malin & Åsa

Uppdatering 2017-07-20 angående index

Idag tillkännagavs SKK’s/AK’s protokoll från sammanträdet 14 juni. AK har till detta möte tagit emot SSBTK’s och SvTek’s åsikter ang ett införande av HD/ED-index. SSBTK hade, som tidigare kommunicerats, ställt sig negativ till ett införande mot bakgrund av den majoritet nej-röster som inkommit när UK efterlyst medlemmarnas åsikter under våren. SvTek, dvs vår specialklubb, har ställt sig positiv till ett införande med hänvisning till att index är ett frivilligt redskap som står uppfödarna fritt att använda samt att rasen är behäftad med dysplasi i stor utsträckning. 

SKK/AK har i bifogat protokollutdrag meddelat oss sitt beslut att införa HD/ED-index för vår ras from 1 januari 2018. 

Har ni frågor eller funderingar, kontakta gärna oss i UK på avel.ssbtk@gmail.com. 

Med vänlig hälsning, 
Styrelsen SSBTK 
Uppfödarkommittén SSBTK

 

Vad är HD-index? Artikel av Sofia Malm

Webutbildning om index från SKK

SKKs information om HD/ED-index

Utvärdering av index 2012-2015 av Sofia Malm

 

FAQ om index hos staffordshire bullterrier

Här kommer några av de vanligaste frågorna vi i UK fått om ett eventuellt införande av index i rasen from 1 januari 2018. Svaren är framtagna tillsammans med Sofia Malm. Har du fler frågor, kontakta oss gärna på avel.ssbtk@gmail.com. Inga frågor är för dumma! 🙂

Varför har vi blivit erbjudna index?
Staffen har en hög andel röntgade individer och en stor andel av dessa är röntgade med dysplasi i någon form. Det gör att index skulle vara ett värdefullt redskap i det fortsatta framtida arbetet med HD/ED.

Vad kostar det?
Index är gratis och innebär konkret att det finns en flik/knapp i SKKs avelstjänst Avelsdata där index-värdet finns för varje individ och man kan använda detta om man vill göra t.ex. en provparning mellan två individer.

Innebär införande av index per automatik införande av hälsoprogram nivå 2?
Nej, det blir inga förändringar utan vi behåller hälsoprogram nivå 1 dvs central registrering. Det kommer alltså inte bli krav på känd status om vi inför index.
Det finns ingen anledning att ansöka om hälsoprogram nivå 2, då detta inte är något som efterfrågas av uppfödarna eller som är motiverat på annat sätt. Staffarna har en kort ”tradition” av röntgen men har på bara något decennium uppnått en så hög röntgenfrekvens att vi nu blir erbjudna index, vilket är glädjande och visar att vi har ansvarstagande uppfödare som är kompetenta att ta egna beslut och visar också att det fungerar utmärkt att åstadkomma skillnader i avelsarbetet utan krav på t.ex. känd status. HD/ED-röntgen skall fortsätta vara ett frivilligt redskap för uppfödarna att använda i framtiden.

Hur fungerar det om jag vill använda en utländsk hane till min tik?
Det går alldeles utmärkt precis som tidigare, men du kommer inte kunna använda index för just den parningen. Index för kullen kan endast beräknas om båda föräldradjuren har röntgenresultat avlästa av SKK och därmed ett index publicerat i Avelsdata.

Vad händer om jag parar två oröntgade hundar?
Det händer ingenting. Index är ett frivilligt verktyg för uppfödare som HD/ED-röntgar sina djur. För uppfödare som inte röntgar blir det ingen förändring.

Kommer jag inte kunna importera avelsmaterial om vi inför index?
Jo det kommer gå utmärkt, precis som tidigare. En hund som importeras, som själv är oröntgad, kommer inte få ett index förrän individen antingen själv röntgas eller får ett visst antal släktingar eller egna avkommor som röntgas. Index är ju en beräkning utifrån släktbild och inte på individnivå.

Jag har precis börjat HD-röntga mina avelsdjur. Hur kommer index se ut för dessa när de har så lite röntgade släktingar?
Inledningsvis kommer deras indexvärden att vara mer osäkert skattade än för hundar med mer information om HD-/ED-status hos släktingar. Relativt snart kommer dock röntgade avkommor till avelsdjuren att bidra med information som ger en säkrare bild av dina hundars nedärvningsförmåga. I början får du alltså gå mer på individens eget röntgenresultat precis som man gör nu utan index, dvs använda så mycket friröntgat som möjligt för att förbättra HD/ED-frekvensen.

Om man vill förbättra HD i sin avel skall man göra kombinationer som har ett index över 100. Men vad händer om jag gör en parning med index under 100?
Om du gör en provparning i Avelsdata och denna ger ett index under 100 kommer det dyka upp en ”varningstriangel” som talar om detta. Denna varningstriangel är endast informativ och finns bara i provparnings-verktyget och ingen annanstans.
Index är ett verktyg för att förbättra HD/ED-frekvensen i sin avel – men som uppfödare finns många fler och viktiga parametrar att ta hänsyn till. Alla uppfödare har en tanke bakom sin kombination och det ”händer” ingenting om man gör en kombination med index under 100. Index-talet skall bara ses som ett hjälpmedel – för de som vill använda det. Alla kombinationer som görs har naturligtvis inte HD/ED i största fokus.

Kommer införande av index leda till fler anmälningar till Länsstyrelsen om man avlar på C-höfter?
Nej, snarare tvärtom. Jordbruksverket har i den inledande diskussionen med SKK signalerat en positiv syn på index och är just nu på gång med utformandet av den nya djurskyddslagen som förväntas träda i kraft nästa år. Om man gör en kombination med en C-höft där index blir över 100 dvs förväntas förbättra HD-kvaliteten i rasen kan knappast tolkas som ”ökad risk” för HD och validiteten i en eventuell anmälan försvinner därmed.
Det är av yttersta vikt att kunna använda så stor del som möjligt av vår C-höftspopulation, för att bibehålla genetisk variation och arbeta med andra rasbundna sjukdomar, utan att riskera att bli anmälda och få avelsförbud för att man använt en C-höft i avel.


Information från UK

Artikelserie om HD
Om HD, del 1, koll på HD
Om HD, del 2, röntgen och avläsning
Om HD, del 3, avel för bättre höftleder


HÄLSOENKÄTEN 2016
AVEL

HÄLSOENKÄTEN 2016

Läs här!
Nyhetsbrev från UK
Prenumerera på

Nyhetsbrev från UK

LÄS HÄR!
Hälsoenkäten 2010
AVEL

Hälsoenkäten 2010

Läs Här!
200-analysen
BPH

200-analysen

Läs här!
Studie om allergi
Premune

Studie om allergi

Vi söker erfarna uppfödare
Mentorsprojektet

Vi söker erfarna uppfödare

Läs mer!
Senaste nytt!
Demodexprojeket

Senaste nytt!

Läs här!
Avelsstrategi (RAS)
RAS

Avelsstrategi (RAS)

Läs Här!