Hälsa

Här nedan redogör vi för de sjukdomar som kan drabba rasen. Alla hundraser har sina sjukdomspanoraman, t.ex. är hjärtfel vanligare hos vissa raser, andra har problem med knäledssjukdomar osv. Hos staffordshire bullterrier är rasens enskilt största hälsoproblem allergier av olika slag. Det pågår forskning om atopisk dermatit vid SLU där staffen är en av fokusraserna. Det finns även en pågående forskningsstudie om hudsjukdomen demodikos.

RAS

RAS står för RasSpecifik Avelsstrategi och är ett styrdokument för rasklubbarna och uppfödarkåren hur avelsarbetet bör formas, med utgångspunkt från det aktuella hälsoläget i rasen. Staffordshire bullterrierns RAS reviderades 2019. Dokumentet uppdateras var femte år. Läs RAS här.

SRD

Rasen är upptagen i SRD, Särskilda Rasspecifika Domaranvisningar, som är ett initiativ från SKK i syfte att motverka exteriöra överdrifter kopplat till hälsoproblem hos rashundar och ett stöd för utställningsdomare. I vår ras skall domarna ägna särskild uppmärksamhet åt hudproblem (tunn päls, kala fläckar, hudrodnad) och trånga bett. Tidigare fanns andning med, men är borttagen i den senaste revideringen. Läs mer om SRD här.

Agria Breed Profile

Omfattande försäkringsstatistik för varje enskild ras släpps med några års mellanrum från försäkringsbolaget Agria. Senaste statistiken publicerades 2019 och redogör för tillstånd där försäkringen används, antingen livförsäkring eller veterinärvårdsdelen, mellan 2011-2016. I denna statistik är staffen är överrepresenterad när det gäller allergier och hudsjukdomar, samt tillstånd kopplat till rörelseapparaten – då främst utvecklingsrubbningar i armbågsled samt korsbandsskador. Agria Breed Profile 2019 för staffordshire bullterrier är uppdelad i två delar, dödsfallsstatistik och veterinärvårdsstatistik.

Hälsoenkäter

Rasklubben har genomfört två stora hälsoenkäter bland sina medlemmar, 2010 och 2016, båda med hög svarsfrekvens. I stort speglar våra egna hälsoenkäter sjukdomsstatistik från försäkringsbolag och forskningsstudier. Här kan du läsa enkäten från 2016.

Hälsoformulär

Rapportera in din hunds ”osynliga” sjukdomar! Det webbaserade hälsoformuläret sjösattes 2021 av rasklubben, som ett initiativ för att kartlägga sjukdomsläget i rasen – med fokus på de sjukdomstillstånd som inte registreras i SKKs hunddatabaser men som ändå är vanligt förekommande inom rasen, t.ex. allergi, epilepsi och korsbandsskador. För att kunna bekämpa dessa sjukdomar är det viktigt för oss att vi kan kartlägga dem, och samla statistik om dem!

Rapporteringen till formuläret görs anonymt, och ingen information kommer lämnas ut av rasklubben, utöver avidentifierad statistik. När man rapporterar in sin hund i formuläret, kan man kryssa i en ruta om att det är okej att bli kontaktad, ifall hundens diagnos skulle bli aktuell för en forskningsstudie i framtiden. I dagsläget pågår forskning kring atopisk dermatit och demodikos vid SLU där staffen är en av fokusraserna. Vi arbetar nu för att staffen åter skall ingå i en forskningsstudie om epilepsi, men då behöver vi ha in fler drabbade individer.
Rapportera in din hunds sjukdomstillstånd här!

Staffens sjukdomar