Utvärdera din valpkull

I detta avsnitt presenterar vi vilka parametrar som för rasen är relevanta att utvärdera och följa upp i ditt avelsarbete.

Öga

 • Vi rekommenderar ögonlysning från 12 månaders ålder. Har du avelshundar som går upprepat i avel rekommenderas att avelsdjuren ögonlyses flera gånger i vuxen ålder.
 • Vi har fall av PRA(länk) samt ärftlig katarakt i rasen som diagnosticeras först när hunden blivit något äldre.
 •  DNA-test för HC kan beställas vid flera laboratorier i Europa, läs här. Hundens HC-status behöver ni hålla reda på själva, då det till skillnad från L2Hga inte registreras i avelsdata.
 •  Rasens vanligaste ögondiagnos är distichiasis (länk), där ögonhår växer in mot hornhinnan. Tillståndet är ärftligt, det är tillåtet att para symtomfria djur med individ som är ögonlyst fri.

L2Hga

 • Numera registreras L2hga i SKKs databas, vilket underlättar enormt då uppfödarkåren slipper hålla koll på testresultat själva. Vi rekommenderar att ni testar föräldradjuren till kullen, (använd SKKs DNA-blankett!) – valparna blir då automatiskt clear i Hunddatabasen.
 •  Efter fyra generationer skall hundarna testas om på nytt.

Höfter och armbågar

 •  röntgas från 12 månaders ålder, många uppfödare väntar till 18 månaders ålder för att hundarna skall hinna utvecklas ordentligt fysiskt men i dagsläget finns inga forskningsmässiga belägg för att rekommendera någon specifik ålder för vår ras. 
 • Vi rekommenderar att flera ur kullen röntgas, då höftledsdysplasi nedärvs polygent och man behöver se till familjebilden. Kullindex beräknas automatiskt i Hunddata, uppdateras varje månad.
 • Avelskombinationer skall ha ett HD/ED-index på 100 eller över.
 • Numera skickas alla röntgenbilder in digitalt och samma sedering används, man har inte kunnat belägga att löptik får sämre resultat vilket tidigare varit en teori. Läs gärna HD-utredningen. 
 • Valpköparna måste beställa och betala HD/ED-röntgen via SKK i förväg numera, vilket är bra att påminna dem om.

Hälta

 • En valp som haltar är inte normalt. Den vanligaste orsaken för staffevalpars hälta är osteochondros i armbågsleden, men även fall av tillväxtrubbning i bogled förekommer. Vid dessa tillstånd uppvisar hunden som regel en frambenshälta. 
 • En nackdel med konventionell ED-röntgen är att man bara röntgar leden med en projektion, där den vanligaste osteochondrosen inte syns. Vanlig röntgen kan inte påvisa tillväxtrubbningen förrän artros uppkommit, och det gör det sällan före ett års ålder. För korrekt diagnos innan ett års ålder behöver man artroskopera leden (gå in och titta i leden med titthålsteknik). 
 • En vanlig orsak till bakbenshälta hos staffevalpar är crista tibia-avlossning, ett tillstånd som oftast självläker men ibland kan behöva kirurgisk åtgärd. 
 • ED är tydligt ärftligt, medan crista tibia-avlossning främst förefaller uppkomma i samband med trauma.

Röntgen av övriga leder

 • Fall av tillväxtrubbning i bogled förekommer sporadiskt, liksom övergångskota i ryggen. Vi rekommenderar inte röntgen av rygg eller bogled i kullutvärderingssyfte, på asymtomatiska hundar. 
 • För den enskilda valpköparen som t.ex. vill tävla agility på hög nivå, kan möjligen ryggröntgen vara relevant, men inte för dig som uppfödare.

Patella

 • Rasen är inte drabbad av patellaluxation i någon större utsträckning, och rutinmässig undersökning i avelsutvärderingssyfte rekommenderas därför ej i dagsläget.
 •  Patellaluxation är ärftligt och skall ej avlas på. 
 • Man har inte sett något samband mellan patellaluxation och korsbandsskada i rasen, därför är patellaundersökningen inte relevant för att prognosticera eventuell risk för korsbandsskada.

Korsbandsrupturer

 • Rasen är överrepresenterad när det gäller korsbandsskador och en ärftlig disposition finns.
 • En korsbandsskadad staff skall ej användas i avel. 
 • Korsbandssrupturer orsakas av en tillväxtrubbning, och ses i princip aldrig pga trauma (undantag bilolyckor och andra högenergitrauma). 
 • Metod för att undersöka valpkullen i avelsutvärderingssyfte gällande korsbandsskador saknas. 
 • Korsbandsrupturer förekommer i alla åldrar, men vanligast mellan 2-5 års ålder.

Allergi

 • Atopisk dermatit är rasens enskilt största hälsoproblem. 
 • 90% av de allergiska staffarna uppvisar sina symtom innan 2 års ålder. Vi rekommenderar därför att man tar tikens första valpkull vid absolut tidigast 2 års ålder, gärna 3 år. 
 • Använd äldre hanar i avel, de är i regel fertila livet ut och du har gott om tid på dig att utvärdera hanen och hanens kullsyskon innan han används i avel. 
 • När det kommer till allergi är det viktigt att se till familjebilden, hur det ser ut bland kullsyskonen till den hund som du planerar för avel. Många tidiga symtom på allergi kanske inte uppfattas av den genomsnittlige valpköparen och du behöver därför aktivt utvärdera förekomst av allergi i kullen. 
 • Vi har tagit fram ett exempel på utvärderingsformulär som du kan skicka ut när kullen fyllt 1 år. 
 • Tänk på att det inte existerar något som heter hormonell klåda. Det är inte normalt att ha klåda, hudutslag eller svampinfektioner i samband med tandömsning eller löp – däremot är det inte sällan i samband med dessa tillfällen som de första allergiska symtomen visar sig.

Demodikos

 • Visar sig i princip alltid under det första levnadsåret.
 •  Drabbad individ skall ej gå i avel, oavsett om sjukdomen läkt ut själv eller ej. Demodikos är ärftligt, om hunden saknar genuppsättningen som ger förutsättningar för att utveckla sjukdomen, så kan den ej heller drabbas. Om hunden själv läker ut demodexinfektionen eller ej, är därför inte relevant ur avelssynpunkt. 
 • Rasklubben avråder från att ge bravecto som fästingprofylax till valpar under ett års ålder, detta eftersom bravectobehandling maskerar en demodexinfektion – som är viktig för uppfödaren att identifiera, ur avelssynpunkt. Resistens för Bravecto finns beskrivet i Sverige sedan 2020. Preparatet ska ges till hundar med av veterinär diagnosticerad demodikos.

Mentalbeskrivning

 • BPH görs från 12 månaders ålder, och ur avelsutvärderingssynpunkt gärna så tidigt som möjligt enligt rekommendation från SKKs mentalpool. 
 • Kullbilden är viktig, försök få valpköparna mentalbeskrivna sina hundar, inte bara de som skall gå i avel. Ett tips är att anordna ett gemensamt beskrivningstillfälle i samband med kullträff, för valpköparna är det roligt att träffas och se kullsyskonen, man kan ta en fika, gemensam promenad och får en fin BPH-rosett med sig hem. 
 • Socialitet och rädslor har stark arvbarhet enligt 500-analysen. 
 • Socialt osäkra staffar med starka rädslereaktioner och lågt mått av nyfikenhet är inte rastypiskt och ligger långt ifrån hur rasens mentalitet beskrivs i standarden. Vi avråder därför från att avla på individer med avbrutet BPH pga rädsla och/eller individer som fått fördjupad genomgång pga aggressivitet.
 • Som alternativ till BPH kan MH göras.
jf