Demodikos

Demodikos är en hudsjukdom som beror på en felprogrammering i hundens adaptiva immunförsvar. Sjukdomen är ärftlig och förekommer hos vissa hundraser i större utsträckning än andra, där staffordshire bullterrier tyvärr är en av de mest drabbade raserna.

Om sjukdomen

SYMTOM OCH DIAGNOS
Symtomen är håravfall som börjar fläckvis, ofta i ansiktet. Pälsen kan också tunnas ut relativt symmetriskt runt ögon och mun. I svårare fall drabbas även tassarna, vilket kan ge besvärliga sekundära bakteriella hudinfektioner. Sjukdomen delas in i olika former, där den svåraste generella formen, kan innebära att hunden blir helt kal. Sjukdomen ger oftast klåda, men i vissa fall är hunden besvärsfri av sina kala fläckar och river sig ej på dem.  Sjukdomen diagnosticeras genom sk ”djupa hudskrap” där veterinären sedan räknar antal demodexkvalster i mikroskop. Undersökningsmetoden är komplicerad och vid misstanke om demodikos rekommenderas hundägaren att vända sig till en erfaren veterinär, gärna med specialistkompetens i dermatologi, så att man kan få en korrekt diagnos och rätt handläggning från början.

ORSAK
Håravfallet beror på en onormal expansion av demodex-kvalster (Demodex canis), ett kvalster som förekommer i normalfloran hos hundar. Både hundar och människor har varenda kvadratmillimeter av huden täckt av bakterier, virus, kvalster, jästsvampar och andra sk opportunister, som lever på hudens avfallsprodukter. Demodexkvalstret är ett av dem, men en felprogrammering i immunförsvaret hos drabbade individer gör att kvalstret tillåts föröka sig i onormal mängd och undgår immunförsvarets olika celler, som istället bildar en inflammatorisk reaktion kring omkringliggande vävnad och hårsäckar, som då faller av. Det är alltså inte demodexkvalstren som är ärftliga, utan benägenheten att bilda en felaktig immunrespons mot dem!
Ärftligheten är komplex och involverar många olika gener. För att ta del av de senaste forskningsrönen läs gärna delredovisningen från demodikosprojektet som du hittar längst ned på sidan.

SJUKDOMSFORMER
Juvenil demodikos drabbar unga hundar under 18 månader, och är ärftlig. Sjukdomen utlöses typiskt i perioder av hundens liv när kroppen är extra belastad, t.ex i samband med tandömsning eller tikvalpens första löp. Den juvenila varianten delas i sin tur in i lokal eller generell, beroende på antal kala fläckar.
Lokal juvenil demodikos – färre än 5 välavgränsade fläckar, tassarna ej engagerade.
Generell juvenil demodikos – fler än 6 kala fläckar eller större utbredda hårlösa partier, med eller utan tassengagemang. (Om tassarna är drabbade räknas demodikosen alltid som generell).
Adult demodikos – drabbar äldre hundar, ofta 6-8 år gamla, och beror i regel på en bakomliggande orsak t.ex. långvarig systemisk kortisonbehandling, Cushings sjukdom eller vissa cancerformer. När det gäller den adulta varianten finns ingen säkerställd ärftlighet. Sjukdomen kan också komma tillbaka hos äldre individer, som haft juvenil demodikos som unga.

I vårat Hudgalleri finns bilder på olika former av demodikos hos staffar.

BEHANDLING
Lokal juvenil demodikos ges ofta en chans att självläka, för att se om immunförsvaret klarar av att omrikta sin respons och bekämpa infektionen på egen hand. Även om den drabbade individen läker ut sjukdomen utan antiparasitär medicinering är den bakomliggande orsaken ärftlig och individen skall ej gå i avel. Generell juvenil demodikos brukar dock startas upp med medicinsk behandling redan vid diagnosticering. Adult demodikos behandlas alltid.
Demodikos behandlas med medel i spot-on form eller tabletter som tar död på parasiterna. Behandlingen följs också upp med nya skrapprover för att kontrollera att antalet kvalster minskar. Hunden blir friskförklarad när man vid två skrapprov med en månads mellanrum inte funnit några demodex-kvalster. Demodex smittar normalt sett inte hundar emellan.

SÅ GÄLLER FÖRSÄKRINGEN
Om en hund är yngre än tre år när den får diagnosen demodex räknas det som ett dolt fel vilket betyder att uppfödaren är ansvarig att ersätta kostnader upp till köpesumman som har med sjukdomen att göra. De flesta uppfödare har dock en försäkring som ersätter för dolda fel.
Om hunden är äldre än tre år när sjukdomen debuterar anses demodex inte vara ett dolt fel (uppfödaransvar) och då är det hundens egna veterinärvårdsförsäkring som gäller under förutsättning att de allmänna villkoren är uppfyllda.

Forskning och avelsstrategier

FORSKNING
Sedan flera år pågår en forskningsstudie vid SLU som kartlägger genetiska faktorer för demodikos, där staffen är en av fokusraserna. Du kan läsa en delpublikation från studien (2016) i länksamlingen nedan. Fler blodprover till demodexprojektet efterlyses!
Kerstin Bergvall och hennes forskarteam låter hälsa att man nu identifierat en riskfaktor samt en skyddande faktor för utvecklandet av demodikos hos vår ras. För att stärka data i studien och kunna forska vidare behöver man fler blodprover från staffar som inte tidigare lämnat blodprov till studien. De vill ha blodprover både från både friska kontroller >3 år som aldrig haft demodikos och även fall som har eller har haft demodikos och inte tidigare har skickat in prover till studien. Maila Kerstin Bergvall på Kerstin.Bergvall@slu.se så berättar hon hur du skall gå tillväga.

MÅL OCH AVELSSTRATEGI
I RAS (Rasspecifik Avelsstrategi) har följande mål och strategier satts upp för att stävja problemen med demodikos. Uppfödare är skyldiga att känna till vad som står i RAS och att tillämpa detta i sitt avelsarbete. Eftersom demodikos inte registeras officiellt någonstans måste du som valpköpare själv fråga uppfödaren om hur det ser ut med demodikos i familjebilden.

Mål:
– Det långsiktiga målet är att minska förekomsten av demodikos.
– Det kortsiktiga målet är att öka kartläggningen av demodikos, och bidra till pågående forskningsprojekt om sjukdomen, i förhoppningen om att genetiska riskmarkörer skall kunna identifieras.

Strategier:
– Djur som drabbats av lokal eller generell demodikos skall ej användas i avel.
– Öka kartläggningen av sjukdomens förekomst genom ett frivilligt nätbaserat inrapporteringsformulär.
– Rasklubben skall aktivt verka för att uppmuntra ägare till både drabbade och friska hundar att lämna blodprover till pågående forskningsprojekt och information om detta skall löpande spridas i klubbens kommunikationskanaler. I mån av möjlighet skall blodprovtagning kunna erbjudas under rasklubbens utställningar.

Rapportera in sjukdomsfall

Har du en staff med konstaterad demodikos? Glöm inte att rapportera in diagnosen i rasklubbens hälsoformulär! Hälsoformuläret samlar statistik kring sjukdomar som inte registreras officiellt någon annanstans, i syfte att öka kartläggningen och upprätta underlag för framtida forskning kring dessa sjukdomar.

Läs mer

RAS – i senaste rasspecifika avelsstrategin kan du läsa om demodex på sidan 11
Föreläsning av Kerstin Bergvall – för rasklubben 2016
Riskfaktorer för adult demodikos hos hund – litteraturstudie från 2012
Demodex hos hund – redovisning av forsningsprojekt 2016